SERMI

Fordonsjuristen informerar om SERMI

Som fri verkstad inom fordonsbranschen kommer tillgången till stöld- och säkerhetsrelaterad information (lås, larm och startegenskaper för närvarande) knutet till reparation och underhåll bli allt viktigare. För att tillgodose behovet av information behöver bil, lastbil, van, husbil och trailerverkstäder och anställda vara SERMI godkända för att kunna få tillgång till uppgifterna från fordonstillverkare. Tillgången till uppgifterna behöver dock säkras genom ett certifikat som bekräftar att användaren är auktoriserad. Om en auktoriserad verkstad skall arbeta med ett fordonsmärke de inte är auktoriserade för gäller samma krav som för en fri verkstad.

I praktiken innebär SERMI att verkstaden behöver certifikatet för att kunna programmera reservdelar som på något sätt är länkade till en säkerhets- eller stöldskydds-ECU.

Från 1 oktober 2023 gäller därför att du som arbetar med säkerhets- och stöldrelevant underhållinformation är auktoriserad av oberoende organ (en s k CAB) för att garanteras tillgång till denna information. Genom denna standardisering kommer det att finnas bättre förutsättningar för en sundare och rättvisare konkurrens.

Fordonsjuristen rekommenderar verkstäder att ansöka redan idag eftersom verkstaden annars blir begränsad att kunna utföra vissa arbeten.  Vilken fordonsinformation får man genom SERMI?

Alla fordonstillverkare (OEM) måste följa enhetligt definierade kriterier som finns definierade i SERMI och omfattar stöldskydd och säkerhet vid reparation och underhåll. Genom SERMI kommer ett fordonsföretag, bilverkstad eller liknande och dess personal enklare att får tillgång till reparation och underhållsinformation från alla fordonstillverkare och deras system. Certifikatet gäller i 5 år. Tidigare har det krävts en individuell registrering hos varje enskild fordonstillverkare.

SERMI är förkortning på Security-Related Vehicle Repair and Maintenance Information, och syftar till att ge tillgång till stöld- och säkerhetsrelevant reparations- och underhållsinformation. Med ett certifikat får företaget och den enskilda individen tillgång till information, programvara, funktioner och tjänster som finns inbyggda i fordonet och som tillverkaren använder för att förhindra att fordonet blir stulet eller för att spåra och återfå ett bortforslat fordon.

Informationen kommer dels från fordonstillverkarnas tekniska portaler, dels från den stöld- och säkerhetsrelaterade informationen som genereras via det OEM-diagnossystem som är anslutet till fordonets motor, det vill säga OBD-informationen som används för att upptäcka fel och varningar på fordonet.

Hur går processen för SERMI till? Både företaget och den enskilda som arbetar med stöld- och säkerhetsrelevant underhållsinformation behöver bli auktoriserade. Det gör man genom att företagets juridiska person ansöker om godkännande enligt SERMI hos ett ackrediterat kontrollorgan (en CAB som är ackrediterad av SWEDAC).

Ansökan innehåller 14 punkter där information ska fyllas i av företagets juridiska person. Ansökan kommer sedan att granskas av CAB. I ansökan ska man ange vilken/vilka medarbetare som önskar bli auktoriserad. Om granskningen blir godkänd kommer dessa medarbetare att få ett e-postmeddelande med länk för att kunna fylla i ytterligare 7 punkter av mer individuell relevans.

Vad händer om ditt företag inte uppfyller kraven?

Om ditt företag inte blir godkänt första gången utfärdas inget certifikat. Om det efter godkännande framkommer att kraven inte längre uppfylls kan certifikatet komma att återkallas.

Vad kontrolleras för att ett företag ska bli SERMI-godkänt?

 • En CAB ska kontrollera följande för godkännande av företagets juridiska representant eller under inspektion på plats under godkännandets giltighetsperiod.
 • Dokumenterat ägande av verkstaden, namn på verkställande direktör och juridiskt ombud.
 • Giltigt landspecifikt identitetskort (till exempel ID-kort / pass) för verkstadens juridiska representant.
 • Listan som tillhandahålls av verkstadens anställda som bör auktoriseras. Kontrollen ska innehålla information om de anställdas ansvar och funktion.
 • Verkstaden har ansvarsförsäkring på 10 miljon kronor för kroppsskada och 5 miljoner kronor för skada på egendom.
 • Att verkstaden inte är föremål för en tidigare återkallelse på grund av missbruk.
 • Bevis på verksamhet inom fordonsområdet (till exempel medlemskap i en relevant förening (exempelvis Fordonsjuristen) , medlemskap i en nationell handelsorganisation).
 • Laglig affärsverksamhet enligt nationella definitioner.
 • Verkstadens adress.
 • Verkstadens juridiska ombuds namn mot straffregister.
 • Förklaring undertecknad av verkstadens juridiska ombud om att dataskyddsförordningen ska respekteras.
 • Förklaring undertecknad av verkstadens juridiska ombud att överensstämmelse med de procedurkrav som anges i avsnitt 6.3.4 säkerställs för all verksamhet som rör fordonssäkerhet.
 • Åtagande att ge relevanta myndigheter, till exempel polisen all information om en säkerhetsrelaterad operation på deras begäran.
 • Förpliktelse att informera CAB när företaget är upplöst eller upphör med handeln inom bilindustrin.
 • Åtagande att omedelbart meddela alla ändringar av information om och tillstånd för verkstadens anställda (dvs hemvist, anställningsförhållande) till CAB.

Vad krävs av den anställde som arbetar med fordon, för att bli SERMI-auktoriserad?

En CAB ska kontrollera följande för auktorisation för den anställde eller under inspektion på plats under godkännandets giltighetsperiod:

 • Att den anställde inte är föremål för ett tidigare återkallande på grund av missbruk.
 • Den anställdes hemadress.
 • Huruvida arbetstagaren förekommer i belastningsregistret

  vad gäller förmögenhetsbrott eller ekonomisk brottslighet. SERMI faller inom utdrag för arbete med försäkringsdistribution: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/forsakringsdistribution/

 • Att anställningsavtal finns mellan den anställde och arbetsgivaren/verkstaden.
 • Att den anställde har undertecknat ett avtal för att följa förfarandekraven specificeras i avsnitt 6.3.4.
 • Godkännande av arbetsgivaren/verkstaden där den anställde är godkänd.
 • Kopiera (båda sidor) av ett giltigt landspecifikt identitetskort eller motsvarande (till exempel svenskt körkort/ID kort/pass).
 • Utbildningskrav, Fordons- och transportprogrammet eller Personbilar, Service och underhållsteknik (Gymnasieskolan).

Inspektionsintervall för SERMI?

Minst 2 inspektioner ska utföras varav en av dessa sker oanmält under giltighetstiden som är 5 år.

Mer information finns också här http://www.vehiclesermi.eu/